Warunki ogólne Fa. Kwekerij Bloemendaal

Art. 1   Definicje

1.1       W niniejszych warunkach ogólnych następujące terminy użyto w poniższym znaczeniu:

 1. Bloemendaal: Fa. Kwekerij Bloemendaal, Insteek 67, 2771 AA Boskoop, numer w holenderskiej Izbie Handlowej (KVK) 29033925, użytkownik niniejszych warunków ogólnych.
 2. Wózki duńskie CC: wózki opatrzone oficjalnymi etykietami, które do obiegu wprowadza organizacja poolowa Container Centralen Benelux BV. 
 3. Pojemnik jednorazowy: pojemniki przeznaczone do jednorazowego użytku, np. kartony na wózki duńskie, worki plastikowe i skrzynki. 
 4. Nabywca: osoba dokonująca zakupu w firmie Bloemendaal.
 5. Pojemnik wielorazowy: pojemnik, który nadaje się do wielokrotnego użytku, np. skrzynki, skrzyniopalety i dna paletowe.
 6. Umowa: umowa zawarta między firmą Bloemendaal a Nabywcą.
 7. Stichting Hulpmaterialen: stowarzyszenie wskazane przez holenderską Radę ds. szkółek drzew (Raad voor de Boomkwekerij), którego zadaniem jest wyznaczanie zasad, które powinny spełniać materiały, opakowania itp., których używa się w szkółkach.
 8. Świeżo doniczkowane: rośliny, które nie znajdowały się w doniczce minimum jeden sezon wegetacyjny.

Art. 2   Zastosowanie

2.1.      Postanowienia niniejszych warunków ogólnych mają zastosowanie odnośnie do wszystkich aktualnych i przyszłych ofert i umów zawieranych między firmą Bloemendaal a Nabywcą. Potwierdzenia zamówienia Nabywcy, które zawierają klauzule odbiegające od niniejszych warunków ogólnych lub które je unieważniają, będą traktowane jako nieuzgodnione, chyba że obie strony ustalą te warunki na piśmie. 

2.2.      Niniejsze warunki mają również zastosowanie w przypadku wszystkich umów z firmą Bloemendaal, do których realizacji muszą być zaangażowane osoby trzecie.

2.3.      Jeśli którekolwiek z postanowień zawartych w tych warunkach ogólnych stałoby się nieważne lub zostałoby usunięte, pozostałe postanowienia mają wciąż zastosowanie w pełnym brzmieniu. Bloemendaal i Nabywca skonsultują się w takim przypadku w celu uzgodnienia nowych postanowień, które zastąpią nieważne lub usunięte postanowienia, przy czym, o ile to możliwe, uwzględniony zostanie cel i zakres pierwotnego postanowienia.

2.4.      Bloemendaal ma prawo wyznaczyć jednego lub więcej przedstawicieli, którzy będą występować w charakterze pełnomocnika przy zawieraniu umów. Umowy zawierane przez przedstawiciela w imieniu firmy Bloemendaal są akceptowane, pod warunkiem że przedstawiciel posiada odpowiednie pełnomocnictwo. 

Art. 3   Oferty i próbki

3.1       O ile nie uzgodniono inaczej, regularne i nieodwołalne oferty są niezobowiązujące i ważne przez okres trzech dni roboczych, licząc od dnia, w którym potencjalny Nabywca otrzymał ofertę. W przypadku nieodwołalnej oferty, partia wskazana w ofercie będzie zarezerwowana do ustalonej daty, do której potencjalny Nabywca musi powiadomić firmę Bloemendaal o swojej ostatecznej decyzji. Oferty uważa się za wycofane, jeśli potencjalny Nabywca nie udzieli odpowiedzi w terminie. Wszelkie zmiany w umowie powstają w wyniku złożonej oferty i jej akceptacji.

3.2       Terminy dostaw mają charakter orientacyjny, a przekroczenie ich nie uprawnia Nabywcy do rozwiązania umowy lub odszkodowania, chyba że wyraźnie uzgodniono inaczej. 

3.3       Na żądanie potencjalnego Nabywcy firma Bloemendaal dostarczy bezpłatnie próbkę zawierającą nazwę rośliny, jakość i rozmiar. Jeśli próbka ma zostać dostarczona potencjalnemu Nabywcy, firma Bloemendaal naliczy koszty transportu. 

3.4       O ile nie określono inaczej, produkty znajdowały się w doniczce co najmniej przez cały sezon wegetacyjny. Gdy produkty są rozmnażane w formie kultur tkankowych, pochodzą z upraw wewnętrznych lub są sprzedawane jako „świeżo doniczkowane”, zostanie to zaznaczone. 

3.5       Wycena zbiorcza nie zobowiązuje firmy Bloemendaal do dostarczenia części oferty zawartej w tej wycenie za proporcjonalną część ceny.

Art. 4   Zawarcie umowy

4.1       Umowa zostaje zawarta po zaakceptowaniu przez Nabywcę oferty złożonej przez firmę Bloemendaal, nawet jeśli akceptacja ta odbiega od oferty w mniej znaczących kwestiach. Na życzenie Nabywca otrzyma potwierdzenie zamówienia drogą mailową. Jeśli jednak akceptacja Nabywcy odbiega od oferty w istotnych punktach, umowa zostanie zawarta tylko wtedy, kiedy firma Bloemendaal wyraźnie zgodzi się na te odstępstwa na piśmie lub jeśli firma Bloemendaal zrealizuje (odmienną) umowę.

Art. 5   Ceny i płatność

5.1       Wszystkie ceny stosowane przez firmę Bloemendaal są cenami jednostkowymi i obejmują wszelkie koszty poniesione w związku z dostawą partii. Jeśli etykiety są zalecane komisję ds. norm jakości, koszty tych etykiet oraz doniczki lub pojemnika są uwzględnione. Jeśli Nabywca chce otrzymać partię bez etykiety, musi to zaznaczyć w potwierdzeniu zamówienia oraz w wiadomości dotyczącej anulowania. 

5.2       Wszystkie ceny nie obejmują: podatku VAT, opakowania, nieprzewidzianych kosztów kontroli, kosztów transportu i innych nieprzewidzianych kosztów, w tym etykiet i/lub naklejek, które nie są uznane za obowiązkowe etykiety w myśl art. 5.1.

5.3       O ile na fakturze nie określono inaczej, termin płatności wynosi 30 dni od daty wystawienia faktury w sposób wskazany przez firmę Bloemendaal. Termin płatności to termin ostateczny. 

5.4       Jeśli Nabywca nie opłaci faktury w terminie dopuszcza, popada w zwłokę z mocy prawa. W takim przypadku Nabywca jest obciążony odsetkami umownymi w wysokości 1,5% miesięcznie. Jeśli Nabywca nie prowadzi działalności gospodarczej, jest obciążony odsetkami umownymi w wysokości 0,7% miesięcznie.

5.5       Nabywca, który wykonuje swój zawód lub działalność gospodarczą, w żadnym wypadku nie jest uprawniony do dokonywania potrąceń z kwot, które jest winien firmie Bloemendaal. Zastrzeżenia odnośnie do kwoty faktury nie powodują zawieszenia obowiązku zapłaty.

5.6       Jeśli Nabywca nie wypełnia lub zaniedbuje (terminowe) wypełnienie swoich zobowiązań, wszelkie uzasadnione koszty poniesione w celu uzyskania rozstrzygnięcia na drodze pozasądowej ponosi Nabywca. Pozasądowe koszty windykacji wynoszą 15% zaległej kwoty faktury, przy minimum wynoszącym 175,00 €. Jeśli Nabywca nie podejmie działań w ramach odwołania wobec firmy, koszty pozasądowe zostaną naliczone według holenderskiej ustawowej progresywnej stawki pozasądowych kosztów windykacyjnych (BIK). 

5.7       W przypadku postawienia nabywcy w stan likwidacji, upadłości, zajęcia dla celów egzekucji lub zabezpieczenia bądź odroczenia płatności Nabywcy, roszczenia firmy Bloemendaal wobec Nabywcy stają się niezwłocznie wymagalne.

5.8       Bloemendaal ma prawo wykorzystać płatności dokonane przez Nabywcę w pierwszej kolejności na potrzeby pokrycia kosztów, następnie pokrycia naliczonych odsetek, a na końcu spłaty kwoty głównej i bieżących odsetek. Bloemendaal może, nie pozostając w związku z tym w zwłoce, odrzucić ofertę płatności, jeśli Nabywca wskaże inną kolejność pokrywania należności. Bloemendaal może odmówić pełnej spłaty kwoty głównej, jeśli nie zostaną również zapłacone naliczone i bieżące odsetki oraz koszty.

5.9       Dopóki Nabywca nie wypełni w całości swoich zobowiązań wobec firmy Bloemendaal, Bloemendaal pozostaje właścicielem dostarczonych roślin. Dopóki dostarczone rośliny pozostają własnością firmy Bloemendaal, oczekuje się, że Nabywca zatrzyma te rośliny wyłącznie na potrzeby firmy Bloemendaal i nie może ich zbyć, zastawić, przenieść własności jako zabezpieczenie ani ustanowić do nich żadnych innych praw. Nabywca jest również zobowiązany do niezwłocznego poinformowania firmy Bloemendaal, jeśli rośliny, za które jeszcze nie zapłacono, zostaną przedmiotem konfiskaty lub zostaną wobec nich podjęte inne środki.

5.10     Jeśli Nabywca nie wypełni swoich zobowiązań płatniczych w wyznaczonym terminie płatności, firma Bloemendaal może zażądać od Nabywcy zabezpieczenia wykonania zobowiązań płatniczych. Ponadto firma Bloemendaal może w takim przypadku zażądać natychmiastowego zapewnienia wystarczającego zabezpieczenia przy zawieraniu nowej umowy sprzedaży. W przypadku niewniesienia zabezpieczenia w terminie 14 dni firma Bloemendaal może odstąpić od wszelkich obowiązujących umów i wstrzymać dalszą dostawę, bez uszczerbku dla prawa do roszczenia odszkodowania wobec Nabywcy z tytułu szkody już poniesionej lub szkody, która zostanie poniesiona w przyszłości.

Art. 6   Wezwanie do realizacji zamówienia i dostawa

6.1       Wiadomości dotyczące wezwania do realizacji zamówienia najlepiej przesyłać drogą mailową. W przypadku telefonicznego wezwania do realizacji zamówienia obowiązuje zasada, że na żądanie firmy Bloemendaal, wezwanie zostanie potwierdzone firmie Bloemendaal przez Nabywcę w postaci zwrotnej wiadomości e-mail. 

6.2       Wiadomość dotycząca wezwania do realizacji zamówienia powinna zostać wysłana przez Nabywcę w najbliższym możliwym terminie, aby firma Bloemendaal mogła na czas podjąć niezbędne kroki. Nabywca wskazuje firmie Bloemendaal termin, w którym zamówione rośliny powinny zostać dostarczone.

6.3       O ile nie uzgodniono inaczej na piśmie (drogą mailową), firma Bloemendaal w ciągu 2 dni roboczych od otrzymania wezwania dostarczy zamówione rośliny Nabywcy lub udostępni je, jeśli transport odbywa się za pośrednictwem osób trzecich. Jeśli wiadomość dotycząca wezwania do realizacji zamówienia dotrze do firmy Bloemendaal po godzinie 12:00, termin dostawy ulega przedłużeniu o jeden dzień. Na potrzeby obliczania terminu dostawy uznaje się, że wezwania do realizacji zamówienia otrzymane przez firmę Bloemendaal w sobotę, niedzielę lub ogólnie uznane święto państwowe, zostają odebrane w pierwszym kolejnym dniu roboczym. 

6.4       Jeśli zakupy są dokonywane na wezwanie, najlepiej jest wskazać, czy ma być to dostawa wiosenna czy jesienna. Rośliny zakupione na potrzeby dostawy jesiennej należy odebrać do 30 grudnia. Rośliny zakupione na potrzeby dostawy wiosennej należy odebrać do 15 maja. Jeśli wezwanie do dostawy roślin nie zostanie zgłoszone przed terminami, o których mowa w tym artykule, firma Bloemendaal powiadomi Nabywcę o zwłoce na piśmie (drogą mailową) nie później niż 5 dni roboczych po upływie tych terminów. Jeśli Nabywca nie wezwie do realizacji zamówienia i nie odbierze roślin w ciągu 2 dni roboczych od zawiadomienia o zwłoce, firma Bloemendaal ma prawo do niezwłocznej dostawy roślin, chyba że zostanie uzgodniona alternatywa.

6.5       Sposób wysyłki zostanie ustalony przez firmę Bloemendaal, chyba że w momencie wezwania Nabywca określi, w jaki sposób chce zorganizować przesyłkę. We wszystkich przypadkach koszty wysyłki pokrywa Nabywca.

6.6       W momencie dostawy do partii dołączone jest potwierdzenie dostawy. Jeśli komisja ds. norm jakości uzna, że określone rośliny mogą być dostarczane tylko wtedy, kiedy są zaopatrzone w etykiety lub oznaczenia o równorzędnym charakterze – o ile zostało to zatwierdzone przez Stichting Hulpmaterialen – firma Bloemendaal będzie przestrzegać tych przepisów. Jeśli etykiety zatwierdzone przez Stichting Hulpmaterialen nie są używane, po konsultacji można użyć innych etykiet.

6.7       O ile nie uzgodniono inaczej, na potrzeby dostawy zostanie użyty tylko pojemnik, który został zatwierdzony przez Stichting Hulpmaterialen lub pojemnik giełdy Flora Holland. Jeśli zamówienie jest realizowane w opakowaniu jednorazowym, jego koszt pokrywa Nabywca zgodnie z cennikiem pojemników giełdy Flora Holland, chyba że zwróci on nieuszkodzony pojemnik w ciągu 8 dni roboczych.

6.8       Jeśli sprzedawane rośliny są dostarczane własnym transportem przez firmę Bloemendaal, Nabywca powinien w łatwo dostępnym miejscu zapewnić odpowiednią liczbę prawidłowych i równorzędnych pojemników wielorazowych (zgodnie z zaleceniami Stichting Hulpmaterialen) na potrzeby wymiany, chyba że uzgodniono inaczej. W przypadku zwrotu realizowanego przez firmę transportową, przed realizacją dostawy firma Bloemendaal podejmuje z Nabywcą dalsze ustalenia dotyczące kosztów zwrotu i terminu, w którym powinien nastąpić zwrot. Do zwracanego pojemnika należy dołączyć paragon z podaniem liczby sztuk i opisem pojemnika.

6.9       Jeśli Nabywca sam odbierze lub zleci odbiór roślin od firmy Bloemendaal, wymiana ma również zastosowanie, chyba że uzgodniono inaczej. Jeśli wymiany nie można dokonać z powodu siły wyższej, opłata za pojemnik zostanie naliczona zgodnie z cenami transferowymi ustalonymi przez Stichting Hulpmaterialen.

6.10     Jeśli firma Bloemendaal zleci dostawę roślin firmie transportowej, koszty pojemnika wielorazowego zostaną naliczone zgodnie z cenami transferowymi ustalonymi przez Stichting Hulpmaterialen.

6.11     W przypadku dostawy roślin na wózkach duńskich CC, w momencie dostawy wózki należy wymienić lub przekazać w ciągu następnego dnia roboczego z podaniem numeru (klienta) Flora Holland firmy Bloemendaal.

6.12     Jeśli rośliny nie mogą zostać wysłane lub dostarczone z powodu mrozu, firma Bloemendaal niezwłocznie powiadomi Nabywcę o tym fakcie. Po tego rodzaju powiadomieniu firma Bloemendaal zachowa rośliny do dyspozycji Nabywcy. Raporty Królewskiego Niderlandzkiego Instytutu Meteorologicznego (KNMI) w De Bilt decydują o tym, czy firma Bloemendaal faktycznie nie jest w stanie zrealizować dostawy z powodu mrozu.

6.13     Sprzedawane rośliny, niezależnie od tego, czy są one odporne na niskie temperatury, czy nie, podlegają ryzyku własnemu firmy Bloemendaal do momentu dostawy do Nabywcy. Ryzyko z tytułu sprzedanego towaru przechodzi na Nabywcę w momencie dostarczenia go do siedziby Nabywcy, jeśli uzgodniono, że transport organizuje firma Bloemendaal, lub od momentu dostarczenia towaru Nabywcy środkiem transportu, jeśli uzgodniono, że Nabywca we własnym zakresie zadba o transport zakupionego towaru. Jeśli na żądanie Nabywcy firma Bloemendaal dostarcza rośliny na miejsce przeładunku, rośliny znajdujące się w tym miejscu podlegają ryzyku Nabywcy.

7.         Gwarancja jakości i autentyczność odmiany 

7.1       Bloemendaal stara się dostarczać partie praktycznie wolne od chorób, szkodliwych insektów, chwastów, wątrobowców i martwych gałęzi. W przypadku roślin doniczkowych rozmiar mierzy się od dna doniczki.

7.2       Bloemendaal gwarantuje autentyczność dostarczanych przez siebie roślin. Jeśli wymóg autentyczności nie jest spełniony, Nabywca może, o ile jest to dostatecznie uzasadnione, żądać wymiany lub zwrotu kosztów. Jeśli nie uda się osiągnąć porozumienia między firmą Bloemendaal a Nabywcą, jeśli chodzi o autentyczność odmiany, do sprawy włączony zostanie uznany i wykwalifikowany ekspert. 

8.         Reklamacja

8.1       Jeśli po dostawie okaże się, że partia nie spełnia gwarancji jakości i autentyczności odmiany lub wykazuje inne widoczne wady, Nabywca powinien zgłosić te wady firmie Bloemendaal na piśmie w ciągu 4 dni roboczych od momentu dostawy. Nabywca ma obowiązek dokładnie opisać wszelkie wady. Reklamacje dotyczące roślin zamówionych w okresie od 15 listopada do 15 lutego można składać pisemnie w ciągu 15 dni roboczych od momentu dostawy, w odstępstwie od terminu 4 dni. Zasada ta dotyczy wyłącznie roślin, które pozostają na terenie Holandii. 

8.2       Rośliny, które są przedmiotem reklamacji, jak opisano w ust. 1 niniejszego artykułu, muszą pozostawać do dyspozycji firmy Bloemendaal w siedzibie Nabywcy przez 5 dni roboczych od momentu przesłania pisemnej reklamacji przez Nabywcę. Po upływie tego terminu Nabywca ma prawo zniszczyć te rośliny, chyba że firma Bloemendaal zażąda w odpowiednim terminie na piśmie, aby zachować partię do jej dyspozycji przez okres maksymalnie kolejnych 5 dni. Jeśli reklamacja dotyczy podziemnej części roślin, można również udostępnić rośliny oczyszczone lub umyte. W tym przypadku należy w miarę możliwości stosować próbki.

8.3       W przypadku wad ukrytych należy powiadomić o nich firmę Bloemendaal wraz z uzasadnieniem niezwłocznie po zauważeniu danej wady. Prawo do reklamacji wygasa, jeśli Nabywca lub kolejny nabywca zbywa dostarczone produkty po tym, kiedy wada staje się zauważalna w rozsądnej ocenie.

8.4       Reklamacja po zakończeniu pierwszego okresu wzrostu, następująca po dostawie, w przypadku nieautentyczności odmiany lub nieczystości jest możliwa wyłącznie, jeśli Nabywca wykaże, że ani w momencie dostawy, ani w pierwszym okresie wzrostu nie można w rozsądnej ocenie określić nieautentyczności odmiany lub nieczystości.

8.5       Wszelkie prawa do reklamacji wygasają, jeśli Nabywca nie obchodził się z odrzuconymi przez siebie roślinami z należytą starannością w okresie, w którym znajdowały się one w jego posiadaniu.

8.6       Jeśli w umowie sprzedaży stwierdzi się, że przedmiot zakupiony na wezwanie jest przeznaczony na eksport do określonego kraju, a eksport do tego kraju nie może nastąpić z powodu przepisów rządowych o charakterze ogólnym, środków fitosanitarnych, stanu wojny, podjętych w związku z tym środków lub strajków o charakterze ogólnym, co uniemożliwia całkowicie transport do tego kraju, Nabywca ma prawo odstąpić od zakupu, z uwzględnieniem kolejnego terminu. Nabywca jest zobowiązany poinformować o tym firmę Bloemendaal nie później niż 1 tydzień po oficjalnym wejściu w życie powyższych okoliczności.

Art. 9   Odpowiedzialność

9.1       Wszelka odpowiedzialność firmy Bloemendaal jest ograniczona do maksymalnej kwoty ceny zakupu dostarczonej partii, która spowodowała wystąpienie szkody u Nabywcy, maksymalnie do kwoty 2500 €. Nie wyklucza się przy tym szkód wynikających z zamierzonej lub umyślnej lekkomyślności ze strony kierownictwa firmy Bloemendaal.

9.2       Bloemendaal w żadnym wypadku nie ponosi odpowiedzialności za szkody pośrednie, w tym szkody następcze, stratę zysku, utratę oszczędności i szkody spowodowane zastojem działalności gospodarczej. Bloemendaal nie ponosi również odpowiedzialności za wszelkie bezpośrednie, pośrednie, wynikowe i niematerialne szkody Nabywcy lub osób trzecich, które w jakikolwiek sposób są związane lub spowodowane niewykonaniem, opóźnionym wykonaniem lub niewłaściwym wykonaniem zamówienia.

9.3       Bloemendaal zrzeka się odpowiedzialności z tytułu ponownego wzrostu dostarczonych roślin.

9.4       W przeciwieństwie do ustawowych terminów przedawnienia, okres przedawnienia wszystkich roszczeń i obrony wobec firmy Bloemendaal wynosi jeden rok. Przerwanie przedawnienia powinno w każdym przypadku nastąpić w drodze nakazu sądowego. 

Art. 10 Siła wyższa

10.1     Strony nie są zobowiązane do wypełnienia żadnego zobowiązania, jeśli nie mogą tego uczynić w wyniku okoliczności, której nie można przypisać winy i która nie podlega odpowiedzialności na mocy prawa, czynności prawnej lub ogólnie przyjętych przekonań.

10.2     W niniejszych warunkach ogólnych termin „siła wyższa” oznacza, oprócz tego, co jest rozumiane w tym zakresie przez prawo i orzecznictwo, wszelkie przyczyny zewnętrzne, przewidziane lub nieprzewidziane, na które firma Bloemendaal nie może mieć wpływu, ale które uniemożliwiają firmie Bloemendaal wypełnianie jej zobowiązań. Przykładami są: zamieszki krajowe i zagraniczne, przepisy rządowe, strajki wewnątrz organizacji Bloemendaal (lub zagrożenie nimi), zakłócenie stosunków walutowych, pożar, włamanie, sabotaż, ekstremalne warunki pogodowe powodujące spowolnienie wzrostu roślin, choroby lub szkodniki, epidemia i/lub pandemia, zła jakość korzeni, niedostarczenie lub spóźniona dostawa przez dostawców, niezdolność do pracy i/lub ekstremalne zjawiska pogodowe.

10.3     Bloemendaal ma również prawo powołać się na siłę wyższą, jeśli okoliczność, która uniemożliwia (dalsze) wykonanie zobowiązania, wystąpi po tym, kiedy firma Bloemendaal powinna wypełnić swoje zobowiązanie.

10.4     W okresie trwania siły wyższej strony mogą zawiesić zobowiązania wynikające z umowy. Jeśli okres ten trwa dłużej niż 30 dni, każdej ze stron przysługuje prawo do rozwiązania umowy bez obowiązku zapłaty odszkodowania drugiej stronie.

Art. 11 Zawieszenie i rozwiązanie

11.1     Bloemendaal ma prawo zawiesić realizację zobowiązań lub rozwiązać umowę ze skutkiem natychmiastowym bez obowiązku zwrotu kwoty zamówienia lub jakiegokolwiek odszkodowania, jeśli:

 1. Nabywca nie wywiązuje się w pełni lub terminowo ze zobowiązań wynikających z umowy; 
 2. po zawarciu umowy firma Bloemendaal wejdzie w posiadanie informacji o okolicznościach, które dają uzasadnione obawy, że Nabywca nie wywiąże się ze swoich zobowiązań;
 3. występują okoliczności, których charakter sprawia, że realizacja umowy jest niemożliwa lub gdy zaistnieją okoliczności o takim charakterze, że w rozsądnej ocenie nie można oczekiwać od firmy Bloemendaal zachowania umowy w stanie niezmienionym;
 4. Nabywcy zostaje przyznane (tymczasowe) odroczenie płatności, ogłoszona została (lub może zostać) upadłość Nabywcy oraz wobec Nabywcy zostaje dokonane zajęcie dla celów egzekucji lub zabezpieczenia;
 5. dojdzie do istotnej zmiany w kierownictwie lub kontroli Nabywcy.
 6. Jeśli firma Bloemendaal przystąpi do zawieszenia lub rozwiązania umowy, nie jest w żaden sposób objęta obowiązkiem rekompensaty z tytułu szkody i kosztów, które w jakikolwiek sposób byłyby z tym związane.

11.2     W przypadku rozwiązania umowy roszczenia firmy Bloemendaal wobec Nabywcy stają się natychmiast wymagalne.

11.3 W przypadku rozwiązania lub odstąpienia od umowy przez Nabywcę, firma Bloemendaal ma prawo do:

 1. zwrotu ceny określonej w umowie, obliczonej według stanu prac w momencie rozwiązania lub odstąpienia;
 2. zwrotu w wysokości 5% pozostałej części ceny określonej w umowie, którą musiałby zapłacić Nabywca, gdyby prace zostały w całości wykonane;
 3. zwrotu wszystkich poniesionych i przyszłych kosztów wynikających ze zobowiązań, które firma Bloemendaal podjęła w celu wykonania umowy już w momencie rozwiązania lub odstąpienia od umowy.

11.4     Postanowienia tego artykułu nie wpływają na jakiekolwiek ustawowe prawa przysługujące firmie Bloemendaal.

Art. 12 Prawo właściwe i upoważniony sąd

12.1     W zakresie niniejszej umowy właściwym jest prawo holenderskie. Zastosowanie Konwencji Wiedeńskiej jest wykluczone.

12.2     Wszelkie spory, w tym te, które są uważane za spory tylko przez jedną ze stron w odniesieniu do umowy, w zakresie której mają zastosowanie niniejsze warunki ogólne, wynikające z tego umowy lub niniejsze warunki ogólne, będą rozstrzygane w drodze arbitrażu przez Holenderski Trybunał Arbitrażowy ds. szkółek drzew zgodnie z aktualnie obowiązującym regulaminem arbitrażowym. Mimo wszystko firma Bloemendaal ma również prawo do skierowania sporu do właściwego sędziego Sądu Okręgowego w Hadze. Nabywca, który nie działa w ramach wykonywanego przez siebie zawodu lub działalności gospodarczej, ma prawo w każdej chwili skierować spór do właściwego sądu.

Chcą Państwo sprawdzić nasz stan magazynowy?

Zachęcamy do zapoznania się z naszymi zapasami, a następnie do złożenia oferty.
Mają Państwo pytanie? Zachęcamy do kontaktu.